De deelnemers voor 2018 zijn:

De Borrelworst
Afuk www.afuk.nl
Baukje Boersma, schilderes www.baukjeanjema.nl
Van Beekhuizen Tweewielers www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
Bloembinderij de Hortensia www.dehortensiasneek.nl
Brocantemeuk www.brocantemeuk.nl en facebook: brocantemeuk
By Nynke Facebook: bynynke
Carino sieraden www.carino-sieraden.nl
Creatiefbureau Kolder/theetuin www.kolder.frl
De Heer Abma, houtdraaier
De Skoalle, vintage,audio,LP’s en brocante
De Wylde Boerinne www.dewyldeboerinne.nl
Driuwhout www.driuwhout.nl
Eartiids curiosa, ambacht&kunst www.eertijds.nl
Happy Clouds www.happy-clouds.nl
Het Bonte Goed www.hetbontegoed.nl
Hjoed&Juster brocante www.hjoedenjusterbrocante.nl
Huus Zeuven facebook: Huus-zeuven
In My Dreams Design www.inmydreamsdesign.com
Jees Fun Living www.jees.frl
Kijk! www.kijkophetweb.nl
Stichting Houtzaagmolen De Rat www.houtzaagmolenderat.nl
La douce France lifestyle www.ladoucefrancelifestyle.nl
Cadeautjenodig.nl www.cadeautjenodig.nl
Monsieur en Madame Siroop www.delekkerstesiroop.nl
Gewoon te Gek www.gewoontegek.com
Pippi & Kokel www.pippikokel.nl
Scheenatelier www.scheenatelier.nl
Sukha Baby www.sukhababy.nl
Tuin en keramiek De Rike Ierde www.opentuinfriesland.nl en facebook: derikeierde
Vis Via Vrienden www.visviavrienden.nl
Vlechtjes en Bretels www.vlechtjesenbretels.nl
Woolly’s vachten en zo www.woollysvachten.nl
YUbag and More www.yubagandmore.nl
Janneke Bootsma schilderijen
De Kapster www.dekap-ster.nl
Uw slager Obe en Marijke Veldman www.veldman.uw-slager.nl
Tribulet facebook: Tribulet-Dirk van der Goot
Ibiza Style by Holly www.ibizastylebyholly.nl
Slagerij Hofman www.slagerijhofman.nl
Sjoddy byAn10 wwwsjoddybyan10.nl
Hartveilig IJlst facebook: ijlsthartveilig
Martin de Groot www.martindegroot.nl
Wapen van JIlst www.wapenvanijlst.nl
Makke by Minke
AGIL www.agilharen.nl
Patyna www.patyna.nl
Roos-wel-zijn www.wel-zijnsneek.nl facebook: Roos Wel-zijn
’t Sfeermoment www.hetsfeermoment.nl
Zorgboerderij ‘Zo gek nog niet” www.zorgboerderijzogeknogniet.nl